Dataansvar
DVLOP behandler persondata og har derfor vedtaget denne politik om persondata, der fortæller dig, hvordan DVLOP behandler dine data. DVLOP behandler ikke personfølsomme oplysninger.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer DVLOP løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. DVLOP er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, DVLOP har behov for at træffe, er afhængige af, at DVLOP kan behandle følsomme persondata, biometriske oplysninger om dig, gennemfører DVLOP en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før DVLOP begynder at behandle dine persondata.

DVLOP er dataansvarlig, og DVLOP sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

DVLOP sikrer fair og transparent databehandling. Når DVLOP beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser DVLOP dig om, hvilke data DVLOP behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis DVLOP indhenter data om dig fra andre, f.eks. en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser DVLOP dig om det senest 10 dage efter DVLOP har indhentet dine persondata. DVLOP oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

Behandling af persondata
DVLOP anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, DVLOP anvender, omfatter:

Almindelige persondata
Kunde-, leverandør- og kontaktdata
Transaktionsdata

I nogle tilfælde har DVLOP behov for at sammenstille dine data med data som DVLOP modtager fra andre aktører, f.eks. fra sociale medier. Inden DVLOP eventuelt sammenstiller data, vurderer DVLOP, om der er risiko for, at behandlingen har negativ effekt på din privatlivsbeskyttelse. Hvis det er tilfældet, oplyser DVLOP dig om behandlingen og dens formål, og beder om dit samtykke til fortsat behandling.

Du kan gøre indsigelse mod denne form for databehandling og har ret til at få behandlingen begrænset, hvis du mener de data DVLOP sammenstiller om dig, er unøjagtige.

DVLOP indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker når DVLOP har brug for administration af din relation til os

Opfyldelse af lovkrav
DVLOP kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger DVLOP, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. DVLOP vurderer f.eks. de kilder dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger som DVLOP har behov for at bruge. DVLOP vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

DVLOP behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, DVLOP bruger. DVLOP bruger f.eks. ikke flere data end dem, DVLOP har brug for til det konkrete formål.

Inden DVLOP behandler dine persondata, undersøger DVLOP, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. DVLOP undersøger også om nogle af de datatyper, DVLOP anvender kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan DVLOP gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, DVLOP tilbyder dig.

DVLOP indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Typen og omfanget af de persondata, DVLOP behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

DVLOP vil gerne være sikre på, at DVLOP kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores bestemte formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at der alene indsamles den datamængde, der er nødvendig. Det sikres også automatisk, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter DVLOP også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data.

DVLOP kontrollerer, at de persondata, DVLOP behandler om dig ikke er urigtige eller vildledende. DVLOP sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder DVLOP dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har DVLOP vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

DVLOP sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

DVLOP indhenter dit samtykke, inden DVLOP behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre DVLOP har et lovligt grundlag for at indhente dem. DVLOP oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis DVLOP ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser DVLOP dig om det nye formål og beder om dit samtykke før DVLOP påbegynder databehandlingen. Hvis DVLOP har et andet lovligt grundlag for den nye behandling oplyser DVLOP dig om dette.

Når DVLOP i vores produkter og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter DVLOP samtykke fra en forælder. DVLOP kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

DVLOP videregiver ikke persondata til andre aktører. DVLOP videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.

Sikkerhed
DVLOP har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

DVLOP har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data. For at undgå datatab tager DVLOP løbende back up af vores datasæt. DVLOP beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil DVLOP underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies
DVLOP anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer gennem remarketing. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der omfatter:

Google (herunder Adwords og Analytics)

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data DVLOP behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad DVLOP anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe DVLOP opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang DVLOP videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan DVLOP oplyse dig om de data som DVLOP behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på denne side og under siden “Om”.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata DVLOP behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil DVLOP have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som DVLOP indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger DVLOP, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger DVLOP for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os og også de oplysninger DVLOP har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis DVLOP behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling undersøger DVLOP om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter DVLOP har modtaget din henvendelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte DVLOP på:

Navn: DVLOP ApS
Adresse: Broveshøjvej 19, 4673 Rødvig Stevns
E-mail: info@dvlop.dk
Telefon nr. +45 33 60 88 50
Cvr.nr.: 39334909