FORRETNINGSBETINGELSER

1. GENERELT

1.1 Forretningsbetingelerne
Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser som DVLOP leverer og som kunden har bestilt hos DVLOP, med mindre parterne skriftligt har aftalt andet.

Forretningsbetingelserne kan findes på DVLOPs hjemmeside på https://dvlop.dk/forretningsbetingelser

1.2 Anerkendelse
Kunden anerkender, ved indgåelse af en aftale med DVLOP, at have gennemlæst nærværende forretningsbetingelser og erklærer sig indforstået med at være underlagt de deri indeholdte betingelser og vilkår. Kunden erklærer sig ligeledes indforstået med, at forretningsbetingelserne og den begrænsede reklamationsret er fuldstændige og endegyldige aftaledokumenter mellem parterne.

1.3 Forretningsbetingelser og særlige vilkår
Forretningsbetingelserne er grundlaget for den enkelte aftale om en ordre imellem kunden og DVLOP. Kundens accept af aftale/ordreafgivelse sker på baggrund af forretningsbetingelserne samt eventuelt et skriftligt tilbud med nærmere uspecificerede vilkår.

De skriftligt aftalte særlige vilkår og forretningsbetingelserne erstatter alle andre forslag eller tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler mellem parterne, samt den kommunikation mellem parterne, som vedrører indholdet i forretningsbetingelserne.

1.4 Ordreafgivelsens form
Forretningsbetingelserne og vilkår gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos DVLOP skriftligt, pr. telefon, e-mail, via DVLOPs hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform.

1.5 Ydelserne
Ved ydelser i nærværende forretningsbetingelser forstås enhver disposition fra DVLOP foretaget for kunden for hvilken der udløses en betalingsforpligtelse som modydelse hos kunden. Dette gælder ligeledes for eventuel gratis arbejde udført efter tidligere indgået aftale mellem parterne om udveksling af ydelser.

Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og udvikling af websites, hosting-løsninger, cloud-services, outsourcing, kommunikationsløsninger, foto, film og/eller droneopgaver, service & support, generel rådgivning og rådgivning m.m. kommunikation, online markedsføring, og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra DVLOP.

1.6 Fortrydelse og reklamation
DVLOP ydelser, som f.eks webdesign & webudvikling, tjenesteydelser, oprettelse af domæner, cloud-services, kommunikationsrådgivning, fotografering, filmoptagelser, droneoptagelser, og lignende er unikke, og bliver individuelt tilpasset og igangsat/fremstillet straks efter kundens ordre. Der er derfor ikke fortrydelsesret efter ordreafgivelse, der er tilkendegivet ved en skriftlig accept, eksempelvis ved et “ok” sendt ti DVLOPs e-mail.

1.7 Igangsætning af produktion og ydelser
Af hensyn til hurtig leverance af bestilling samt sikkerhed for fremtidig drift, vil DVLOP normalt påbegynde fremstilling og tilpasning af det bestilte straks efter at have fremsendt kundens ordre og modtaget accept på denne, herunder oprettelse på servere, backup af kundens nuværende site samt evt. opsigelse af nuværende leverandør. For andre typer løsninger påbegyndes research, analyser, tilladelser indhentes osv.

1.8 Websites og indledende tilpasning
Ved ordreafgivelse på webudvikling og hosting sætter DVLOP websitet op i standard layout eller samme layout stil som den bestående side. Såfremt kunden ønsker et givent / nyt layout skal dette meddeles ved ordre. Evt. ændring af layouts foretages når kunden har leveret samtlige billeder og tekstkomponenter, der kræves for at ændre layout. Ved ændring af layout / nyproduktion har kunden ret til maksimalt én retterunde, herefter faktureres efter gældende takster pr. time for rettelser i layout og design. Hvis kunden leverer “mockup” producerer DVLOP layout ud fra dette. Alle efterfølgende ændringer faktureres efter gældende takster pr. time.

2. AFTALENS PARTER

2.1
Ved kunden forstås den person eller det selskab, der har indgået aftale med DVLOP.

2.2
Ved parterne forstås kunden og DVLOP, der begge er ansvarlig for, at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes.

2.3
Kunden hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i tilfælde af, at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.

2.4
Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give DVLOP besked om navn, adresse, selskabsform samt CVR-nr. eller CPR-nr., ligesom kunden herudover skal oplyse eventuelle særskilt adresse, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. Kunden er forpligtet til på DVLOPs forlangende at dokumentere oplysningernes rigtighed.

2.5
Oplysninger om adresse, kontaktperson o. lign. afgivet af kunden og registreret af DVLOP, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring o. lign. er kunden forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af e-mailadresse.

2.6
I tilfælde af at kunden ikke har opdateret disse oplysninger, er DVLOP berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre m.v. som kunden forpligter sig til at betale for. DVLOP er berettiget til, indtil anden oplysning gives af kunden, med frigørende virkning, at fremsende materiale, fakturaer m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

3. YDELSER

3.1 Tilbud
DVLOP giver skriftligt eller mundtligt tilbud på basis af kundens henvendelse, herunder kundens oplyste behov og evt. specifikationer.

3.2 Tilbuddets gyldighed
Et af DVLOP til kunden fremsendt tilbud om levering af ydelser, er gældende i 14 kalenderdage fra datoen for tilbuddets fremsættelse, hvorefter det automatisk bortfalder. DVLOP kan frit tilbagekalde tilbud, indtil kundens skriftlige accept er kommet frem til DVLOP.

3.3 Vilkår for tilbudsaggivelse
Et tilbud jf. 3.1 afgives med forbehold for ændringer som følge af ændret grundlag for levering og/eller fremskaffelse af ydelsen.

3.4 Levering af ydelser
DVLOP påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktens indgåelse medmindre andet mellem parterne er aftalt.

For websites gælder det, at der ved aftaleindgåelse faktureres 70 % af løsningens aftalte sum. De sidste 30 % faktureres ved publicering/launch eller senest 30 dage efter afsendelse af det visuelle layout.

For foto, film, droneoptagelser, kommunikation, online markedsføring og andre konsulentopgaver, gælder det, at der ved aftaleindgåelse faktureres 70 % af løsningens aftalte sum. Den resterende sum (30 %) faktureres endeligt ved aflevering af det aftalte materiale.

For cloud- og outsourcing gælder det, at der er tale om løbende abonnementer, der automatisk fornys ved udløb. Der faktureres 100 % ved ordreafgivelse.

3.5 Forsinkeler
Forsinkelser i leveringen kan forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører, som skønnet nødvendig.

3.6 Tilladelse til at handle på vegne af kunden
Kunden giver ved ordre DVLOP tilladelse til at oprette, redigere og servicere kundens data på den eller de aftalte platforme – f.eks kundens website, søgemaskiner og onlinekataloger.
Kunden giver DVLOP tilladelse til på kundens vegne at tiltræde handelsbetingelser, databehandleraftaler og andre former for standard aftaler hos 3. part som sikrer levering eller fortsat levering af serviceydelser leveret igennem DVLOP eller ydelser administreret af DVLOP.

3.7 Danske domæner
Kunden giver ligeledes DVLOP tilladelse til at håndtere kundens domæner (befuldmægtiget) og dertilknyttede services forbundet med at sikre at DVLOP kan levere de aftalte ydelser. Domænenavnet registreres i kundens eget navn.
DVLOP betaler for første års registrering af domæner og beløbet indgår som en del af den aftalte levering af løsning. Efter første år betaler kunden selv den årlige udgift til DK-Hostmaster.
Særlig for så vidt angår registrering af DK-domæner følger dette registreringsproceduren, der kan ses hos DK-Hostmaster på hjemmesiden http://dk-hostmaster.dk. Registrering af DK-domæner følger dog den til enhver tid gældende lov, registreringsprocedure, praksis og sædvane for DK Domæner.
DVLOP er i denne forbindelse alene formidler af ydelsen og har intet ansvar i forbindelse hermed. DVLOP kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab i forbindelse ved flytning/oprettelse af domænenavnet. Kunden er forpligtet til 8 dage efter bestillingen at kontrollere om oprettelsen (registreringen) / flytningen (redelegeringen) af domænet har fundet sted. Såfremt dette ikke har fundet sted skal kunden rette henvendelse til DVLOP.
Ved opsigelse/flytning/sletning af web-hotellet er domænets fremtidige virke DVLOP uvedkommende, og DVLOP har intet ansvar herfor. Domænenavnet bliver “registeret hos” / “redelegeret til” DVLOPs samarbejdspartnere. Dette kan være domæneregistratorer eller direkte hos den enkelte domæneadministrator for det pågældende top level domæne.
Ved udløb af hver registreringsperiode fakturerer DK-hostmaster kunden års-gebyret for domænet direkte, medmindre andet er aftalt.
Dette er uafhængigt af om domænet ligger hos DVLOP eller på en anden DNS server. DVLOP er dog ikke ansvarlig for tab som følge af eventuel manglende eller fejlagtig fakturering.
Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. DVLOP vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretaget. Såfremt DVLOP selv foretager fejlbestilling af et domænenavn vil DVLOP enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af det rigtige domænenavn.
Ved adresseændringer er det kundens eget ansvar at videregive denne til den enkelte Top-level administrator (DK-hostmaster).
Domæner som er ejet af DVLOP tager DVLOP fuldt ansvar for. Disse domæner fornyes automatisk uden at kunden involveres og vil automatisk holdes opdateret imod DVLOP servere.

3.8 Internationale og andre domæner
For så vidt angår registrering af internationale domæner følges registreringsproceduren under de til enhver tid gældende regler sædvane, praksis og registreringsprocedure for så vidt angår de pågældende domæner.

3.9 Underleverandører
DVLOP kan benytte underleverandør ved levering af de aftalte ydelser.
I tilfælde af benyttelse af underleverandører har DVLOP forinden brug indgået databehandleraftale med underleverandøren.

3.10 Serviceaftaler – Tryghedsaftale
Serviceaftale på websites omfatter teknisk opdatering, sikkerhedstjek, backup, og sundhedstjek af website. Optimering og opdateringer omfatter sikkerhedsopdateringer som kan forhindre at websitet angribes af 3. part samt løbende sikkerhedsrutiner på websitet så dets funktion sikres. Såfremt kunden vælger ikke at hoste sit website hos DVLOP tilbydes der ikke service- og tryghedsaftale.
Serviceaftaler løber i den periode som er specificeret i ordren og er gensidigt uopsigelig i aftaleperioden. Såfremt kunden ikke har betalt sin serviceaftale har DVLOP har ret til at afvente med yderligere servicearbejde indtil aftalens forfaldne rater er betalt. Et sådant ophold i servicearbejde frigør ikke kunden fra betalingspligten.
Serviceaftaler kører som abonnement med automatisk fornyelse. Abonnementet skal opsiges senest tre måneder inden udløb af eksisterende abonnement. Opsiges abonnementet ikke rettidigt forlænges abonnementet med en tilsvarende periode som det eksisterende abonnement.
Serviceaftaler fremgår af DVLOPs hjemmeside.

3.11 Supportaftaler – Klippekort
Supportaftaler på websites omfatter mulighed for hjælp til opdatering, løbende optimering, samt mulighed for at kontakte DVLOPs support team og få hjælp med support relaterede spørgsmål.
I forbindelse med supportaftalen kan kunden vælge at maile tekst-og billed-ændringer til DVLOP eller modtage login og selv foretage ændringer. Alle ændringer som DVLOP skal foretage skal sendes på mail så disse er dokumenteret.

Supportaftaler kører som klippekortsordning på abonnement, hvor der indgås aftale om 5 almindelige supporttimer fast per måned i mindst tre måneder, og med opsigelsesfrist på løbende måned plus en måned. Opsiges abonnementet ikke rettidigt forlænges abonnementet med en tilsvarende periode som det eksisterende abonnement.

Det er muligt at lave aftale om yderligere timer på klippekortet til samme timetakst, såfremt aftalen er indgået forinden brug af timerne på klippekortet. Ubrugte supporttimer kan ikke overføres til kommende måned.

Supportopgaver løses i 15 minutters intervaller.

DVLOP har fire forskellige prioriterings- og takseringsniveauer for supportopgaver:

Almindelige supportopgaver
Løsning af almindelige supportopgaver igangsættes inden for 14 arbejdsdage og sker til standardtakst.
Hasteopgaver
Løsning af hasteopgaver igangsættes indenfor 7 arbejdsdage og takseres 2 x almindelig standardtakst.
Vigtige hasteopgaver
Løsning af vigtige hasteopgaver igangsættes inden for 3 arbejdsdage og takseres 3 x almindelig standardtakst.
Kritiske hasteopgaver
Løsning af kritiske hasteopgaver igangsættes samme dag de modtages og takseres 4 x almindelig standardtakst.
Overskrides mængden af timer på klippekortet betales der almindelig timetakst for efterfølgende opgaver i overensstemmelse med takseringsfaktoren, som nævnt ovenfor.

Supportaftaler fremgår af DVLOPs hjemmeside.

3.12 Hosting
Websites skal hostes hos DVLOP i den indgåede aftaleperiode og mindst indtil disse er fuldt betalt. Såfremt kunden ønsker at flytte et website til en anden hostingudbyder kan kunden rekvirere en kopi af websitet når der er foretaget fuld betaling for det leverede website m.m. til DVLOP. Herefter kan DVLOP – såfremt at kunden ønsker det – levere en backup af kundens website.
DVLOP påtager sig intet ansvar for websitets funktion på andre webhoteller end DVLOPd egne webhoteller. DVLOP yder ikke support på websites, der ikke er hostet på DVLOPs servere.

3.14 Ophavsret og ejendomsret
Ejerskabet på samtlige elementer (framework, skabeloner, temaer, grafiske elementer og udvidelser m.m.), som er stillet til rådighed af DVLOP, tilhører DVLOP uafhængig af om det enkelte element er modificeret eller ej. Ingen elementer stillet til rådighed af DVLOP må distribueres videre, hverken kommercielt eller ikke-kommercielt.

Samtlige elementer tilbydes med ikke-eksklusiv ret. I tilfælde af at DVLOP ser sig nødsaget til at tilbagekalde brugsretten til elementer, er DVLOP ikke ansvarlig for kundens eventuelle tab (hverken direkte eller indirekte tab) som følge af tilbagekaldelsen, ligesom DVLOP i øvrigt ikke er ansvarlig for fejl eller mangler i elementer eller adgangen til disse.

DVLOP eller DVLOPs underleverandører har ophavsret på samtlige elementer som stilles til rådighed for kunden. Såfremt kunden ønsker eneret til elementer eller køb at ophavsret til elementer skal dette aftales med DVLOP før kunden anvender materialet. DVLOP kan nægte salg af ophavsret uden nærmere begrundelse.

DVLOP har fuld og uindskrænket ejendomsret til alt leveret arbejde indtil dette er fuldt betalt.

3.15 Brug af materiale til markedsføring
DVLOP har, medmindre andet er aftalt, uindskrænket ret til at anvende materiale produceret for en kunde, i egen markedsføring, eksempelvis ved men ikke indskrænket til, at lade kundes materiale indgå i et online portfolio, tryksager m.m., hvor DVLOP har brug for at kommunikere og markedsføre om DVLOPs opgaveløsninger.

3.16 Foto- og filmoptagelser med eller uden drone
Kunden er ansvarlig for, at de nødvendige tilladelser for at foretage foto- og filmoptagelser, med eller uden drone, kan hjemtages. En myndighedstilladelse og eventuelt andre nødvendige tilladelser er en forudsætning for, at DVLOP kan gennemføre opgaveløsningen.
DVLOP kan stå for opgaven med at ansøge om tilladelse på vegne af kunden.
Kan en tilladelse ikke opnås, grundet omstændigheder hos kunden, og DVLOP er gået igang med opgaven, forfalder hele beløbet til betaling uanset om opgaven ikke kan færdiggøres. Dette sker fordi planlægningen af droneoptagelser involverer et stort forarbejde samt medfører en frasortering/nedprioritering af andre opgaver for DVLOP. Hertil kommer eventuelt foretagede investeringer for at kunne løse opgaven for kunden.
Vejrlig og tildeling af myndighedstilladelse kan forsinke eller forhindre opgavens gennemførelse helt eller delvist. DVLOP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller forhindringer uanset disse eller andre årsager, der måtte forhindre opgavens færdiggørelse. Betaling faktureres for den aftalte opgave uanset årsag.

3.17 Funktionalitet og mangler
Forud for levering foretages en test med det formål at gennemprøve produktets funktionalitet i henhold til det aftalte. Der aftales eventuelle tilretninger, der skal foretages for færdiggørelse af projektet.
Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen faktureret ydelse i henhold til den indgåede aftale som følge af forsinkelse eller nødvendige tilretninger konstateret i forbindelse med afleveringsforretningen.
Eventuelle mangelsindsigelser kan kun gøres gældende, hvis der meddeles DVLOP ved anbefalet skrivelse eller pr. mail snarest efter, og ikke senere end 14 dage efter, at kunden har kunnet konstatere manglen.
Mangelsindsigelser der fremkommer senere end 14 dage kan ikke tages i betragtning.
Hvis ikke andet fremgår af aftalen, er DVLOP ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. DVLOP erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til de seneste 3 måneders driftsbetaling fra Kunden, til dækning af Hosting og trafik.

3.18 Online markedsføring (SEO, SEM, osv.)
Formålet med rådgivning omkring online markedsføring er at give kunden mulighed for at få et kvalificeret beslutningsgrundlag ud fra hvilken kunden kan træffe egne beslutninger om valg af online markedsføringsindsats. Det er kundens eget valg om råd og vejledning fra DVLOP følges.

DVLOP opgave er i den forbindelse at give kvalificeret vurdering af, hvordan DVLOP ser, at kundens markedsføringskroner er bedst givet ud.

3.19 Placering på søgemaskiner
DVLOP er ikke ansvarlig for kunders placeringer på diverse søgemaskiner ved oprettelse af et søgemaskineoptimeringsprodukt (SEO-optimering). DVLOP er på intet tidspunkt ansvarlig for, hvad der bliver skrevet i anmeldelser og i omtale.

3.20 Afvigelse fra de aftalte indsatser
Når der indgås aftale omkring online markedsføring, udarbejder og opsætter DVLOP de aftalte punkter i den valgte løsning på kundens eksisterende hjemmeside.
DVLOP forbeholder sig ret til at undlade at udføre enkelte af de beskrevne punkter, hvis disse ikke er mulige at udføre i forhold til det CMS system kunden har sin hjemmeside liggende i. Kunden vil i sådanne tilfælde blive gjort opmærksom på dette.

3.21 Ageren på kundens vegne
Ved at få lavet online markedsføring hos DVLOP accepterer kunden at blive oprettet på forskellige sociale medier, sociale bogmærker, linkkataloger, blogs mm. på internettet, hvor DVLOP på vegne af kunden, kommenterer på forskellige emner eller opretter indlæg, for på den måde at få indgående links til kundens hjemmeside fra de enkelte blogge m.m.

3.22 Udarbejdelse af tekster
Ved tekstforfatning fra DVLOP får kunden, inden teksterne bliver indsat på dennes hjemmeside, sendt de udfærdigede tekster til godkendelse, og har derfra 5 arbejdsdage til at gennemlæse teksterne og komme med eventuelle rettelser.

3.23 Ændring af kriterier hos søgemaskiner
Søgemaskinerne har diverse regler og algoritmer ud fra hvilke, de finder de mest relevante sider efter en søgning. Disse regler ændres fra tid til anden, og dette kan have større eller mindre konsekvenser for placeringer i søgemaskinerne. DVLOP bestræber sig altid på at holde vores opsætning af søgemaskineoptimeringsprodukter opdaterede i takt med disse ændringer.

3.24 Garantier for placering
DVLOP fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle ændringer i kunders placeringer på søgemaskiner, hvis der er sket ændringer i søgemaskinernes regler, algoritmer eller andet, ligesom DVLOP heller ikke kan give garantier for opnåelse af bestemte placeringer, samt optagelse på søgemaskinerne.

DVLOP kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for udeblivelse af resultater, skade der måtte være sket i forbindelse med søgemaskineoptimeringen af hjemmesiden eller andet. DVLOP kan ikke holde økonomisk ansvarlig for optimeringsydelserne, som ikke lever op til det forventede.
Søgemaskineoptimering beror alene på en kvalificeret og kompetent optimeringsstrategi, men der kan ikke ydes nogen garanti for endelige resultater og som sådan kan DVLOP ikke holder økonomisk ansvarlig.

3.25 Kundens egne ændringer i udarbejdet materiale
Kunder er ligeledes også selv ansvarlige for ændringer i placeringer på søgemaskiner mm., hvis de foretager ændringer i det af DVLOP udfærdigede materiale eller produkt.

3.26 Særligt ved Google AdWords
Såfremt kundens kreditkort bliver spærret, eller hvis der tilknyttes et andet kreditkort, er Kunden forpligtet til straks at meddele DVLOP herom pr. mail eller pr. telefon.
Kunden får via sin bank kvittering på, at der er foretaget træk på kreditkortet i overensstemmelse med Google AdWords annonceringen. Det er kundens ansvar, selv at følge med i betaling af Google AdWords enten via bankkontoen eller via Google AdWords kontoen, som kunden har fuld tilgang til. Det er endvidere kundens ansvar at kreditkortet ikke bliver misbrugt, og Kunden er derfor selv ansvarlig for eventuelle sådanne tilfælde.

3.27 Søgeord og ophavsret
Såfremt DVLOP anvender et søgeord i kundens kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et søgeord der på anden måde krænker en trediemands immaterielle rettigheder, kan DVLOP ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.

3.28 Valg af søgeord
Kunden har sammen med DVLOP fundet frem til min. 3 søgeord som kundens website skal kunne findes på hos Google.

DVLOP kan frit vælge søgeord til annoncer såvel som løbende ændring af tekstudformningen til de enkelte annoncer og annonceudvidelser.

3.29 Afbrydelse af kampagner
DVLOP er tillige berettiget til uden tilbagebetalingspligt og uden videre varsel at ændre eller afbryde kampagner eller annoncer, som er i strid med god markedsføringsskik, trediemands immaterielle rettigheder eller redelig handlemåde.

3.30 Ved opsigelse eller ophævelse af aftale, vil DVLOP lade AdWords-konti, annoncer og deslige fortsætte uændret uden at pause aktiviteterne, medmindre Køber forud for opsigelsen eller ophævelsen har instrueret DVLOP i andet.

3.31
DVLOP er på intet tidspunkt ansvarlig for eventuel ”blacklisting” (fjernelse fra søgemaskinernes indeks) af kunders hjemmesider.

4. DRIFTSSIKKERHED OG PERSONDATABESKYTTELSE (GDPR)

4.1 Registrering
Et kundeforhold hos DVLOP inkluderer automatisk registrering af kundens navn, adresse og email i DVLOPs e-post mailing liste. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre DVLOP opmærksom herpå.

DVLOPd datacenter opfylder alle betingelser omkring sikkerhed og personbeskyttelse og der er indgået databehandleraftale med pågældende leverandør. Der henvises endvidere til DVLOPs leverandørs forretningsbetingelser.

4.2 Drift og sikkerhed – adgang til kundens data
DVLOP forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder DVLOP sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata. Sker dette vil DVLOPs medarbejdere være underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse. De af DVLOP til rådighed stillede spam- og virusfiltre minimerer risikoen for at modtage uønskede mails. DVLOP garanterer dog ikke, at filtrene opfanger alle uønskede mails.

4.3 Dataansvarlig og GDPR
Kunden er dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m.

I forhold til GDPR indestår DVLOP for behandling af kundens data og sikkerhed som beskrevet i databehandleraftalen. Det er kundens ansvar at informere DVLOP om kundens evt. behandling af personfølsomme data hvorefter DVLOP vil fremsende tillæg til Databehandleraftalen omhandlende personfølsomme data.

4.4 Sikkerhed og kryptering
DVLOP tilbyder SSL-krypteret sikker hosting. Kundens brug af ydelser leveret af DVLOP foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter DVLOP intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer kunden modtager eller sender via internettet.

4.5 Ansvarsfraskrivelse
DVLOP fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement eller anvendelse af DVLOPs ydelser iøvrigt, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel, mailhotel eller øvrige ydelser, uanset baggrunden herfor.

4.6 Backup
DVLOP er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, herunder tab eller beskadigelse af installeret software, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages back-up i fornødent omfang.

DVLOPs leverandør af tekniske løsninger tager back-up af systemerne, således at disse måske kan reetableres i tilfælde af systemnedbrud. Dog er DVLOP ikke ansvarlig for kvaliteten af back-up’en, herunder om reetablering kan ske uden, at dette er særskilt aftalt med kunden. Back-up er derfor kundens eget ansvar, medmindre dette er inkluderet skriftligt i aftalen, eller ved anden særskilt skriftlig aftale.

4.7 Ansvarssum
DVLOPs ansvar er under alle omstændigheder maksimalt svarende til prisen i den skriftlige aftale imellem kunden og DVLOP.

Ligeledes har DVLOP ikke pligt til at skulle opgradere evt. software/CMS indeholdt i løsningens pris, hvilket dog kan aftales parterne imellem, hvis dette måtte ønskes, dog mod en merpris for kunden.

4.8 Angreb og sikkerhed
DVLOP er ikke ansvarlig for hacker-angreb, virusangreb og lignende uanset om der er indgået aftale om vedligeholdelse af sikkerhed på en leveret løsning. DVLOP kan ej heller holdes til ansvar for økonomiske eller andre følgevirkninger af angreb. DVLOP kan ej heller holdes til ansvar for, hvorvidt en reetablering af et website efter et angreb kan ske med en back-up idet en back-up også kan være ødelagt. Det er derfor i sidste ende kundens ansvar, at der er back-up.

4.9 Integration til trediepart
DVLOP hæfter ikke og/eller er ansvarlig for eventuelle meromkostninger, der måtte komme til ekstern leverandør ifbm. med DVLOPs leverancer. Er der tilkøbt integration til et tredieparts program/system, forudsætter dette, at der kan kobles op via online tilgang, API eller tilsvarende interfaces. Såfremt at dette ikke er muligt, forbeholder DVLOP sig retten til at annullere den specifikke del af ordren, der omhandler “integration” og levere de resterende ydelser i kontrakten såfremt andet er aftalt. Eventuelle omkostninger/meromkostninger forbundet med systemer eller andre systemer, skal direkte afholdes af kunde og ekstern partner.

4.10 Support
DVLOP er ikke ansvarlig for eller supporterer leverede 3. parts systemer, herunder bl.a. Mailchimp, Microsoft Office 365, NETS, Epay, booking software m.fl., med mindre dette er specifikt aftalt.
Al support og rettelse/fejlfinding vil foretages på konsulentbasis efter gældende takster.

4.11 Uagtsomhed
De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om DVLOP måtte have handlet groft uagtsomt.

4.12 Tavshedspligt
Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden arts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelsen med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale. Er kunden en offentlig myndighed eller er kunden underlagt tavshedspligt, skal kundens ansatte dog i stedet overholde reglerne om fortrolighed og tavshedspligt.

Tavshedspligten omfatter ikke (I) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, (II) videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning og (III) videregivelse til egen rådgiver eller til mæglingsmand, voldgiftsret, domstol eller lignende.
Ovennævnte oplysninger må parterne kun opbevare, anvende og formidle som led i opfyldelse af deres forpligtelser overfor hinanden.

5. TREDIEPARTS RETTIGHEDER

5.1. Kundens ansvar for ophavsret m.m.
DVLOP er overfor kunden ansvarlig for, at de af DVLOP leverede ydelser ikke krænker trediepart rettigheder.

Kunden er dog selv ansvarlig for at kundens data, hjemmesider, registrerede domænenavne, indhold af webhotel, materiale der forefindes på webhotellet hos DVLOP ikke krænker tredieparts rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker m.v.

Kunden indestår selv for egne rettigheder og evt. tilladelser til anvendelse af 3 parts logotypes, illustrationer, billeder, tekster og varemærker som leveres til DVLOP for digital publicering.

5.2 Overtrædelse af regler, love og retningslinier
I tilfælde af at der foretages retlige skridt overfor kunden eller DVLOP er DVLOP berettiget til enten at ændre sine ydelser, således at der ikke foreligger en krænkelse eller at ophæve denne aftale helt eller delvist uden ansvar for DVLOP. Kunden kan i disse situationer ikke kræve erstatning.

5.3 Misbrug af systemerne
Kunden må ikke ved anvendelse af systemet forsøge at få uautoriseret adgang til systemet eller på anden måde at overtræde gældende lovgivning.

På samme måde gælder det, at kunden ikke må medvirke til spredning af materiale der strider mod gældende love og regler, uetisk eller efter DVLOPs vurdering er anstødeligt materiale eks. virus, børneporno, fremsendelse af uønskede e-mails såsom spam, kædebreve eller lignende, portscanning af andre computere på Internettet, krænke tredieparts rettigheder ved download, distribution eller lignende, slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP-adresser og header information, overtræde uskrevne regler for god skik på internettet.

6. DVLOPs LUKKERET

6.1 Øjeblikkelig afbrydelse af aftalen
I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser forbeholder DVLOP sig retten til, uden kompensation til kunden, at afbryde aftalen imellem DVLOP og kunden uden yderligere varsel.

DVLOP er berettiget til, at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte pga. kundens misbrug og/eller misligholdelse af aftalen.

6.2 Internettrafik og fair use-klausul
Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik.DVLOP forbeholder sig dog retten til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde, der medfører forøgede udgifter for DVLOP.

7. ORDREAFGIVELSE, PRISER OG BETALING

7.1
Køb er endeligt, når DVLOP har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse er fremkommet til kunden.

7.2
Hvis DVLOPs bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til DVLOP skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7.3 Fastsættelse og annoncering af priser
DVLOP fastsætter priser for ydelserne og disse oplyses ekskl. moms idet DVLOP som udgangspunkt alene handler med virksomheder/organisationer/myndigheder (B2B).

7.4 Faktura og kundens e-mail
Faktura sendes via e-mail til den e-mailadresse som kunden har oplyst til DVLOP.

7.5 Fremsendelse af materiale
DVLOP forbeholder sig ret til at fakturere såfremt materiale til opgaveløsningen ikke er fremsendt fra kunden senest 14 dage efter indgåelse af samarbejdsaftale.

7.6 Rettidig betaling
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk lov. I tilfælde af manglende betaling påføres der renter 2 % pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på DKK 100,00. Der pålægges ligeledes kompensationsgebyr på 310,- ved forsinket betaling.
DVLOP forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til 3. part, ligesom DVLOP kan ophæve aftalen og slette kundens domæne/lukke kundens webhotel øjeblikkeligt ved for sen betaling.
DVLOP har ret til at tilbageholde levering af serviceydelser indtil betaling er sket.Tilbageholdelse af services fritager ikke kunden for betaling.I forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger, forbeholder DVLOP sig ret til at fradrage et beløb svarende til bankomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen til kunden.

7.7 Betaling og rater
Ved aftale om udviklingsopgaver gælder det, at så snart der er indgået aftale, så er 75 % af det aftalte beløb forfaldent til betaling med otte dages betalingsfrist.
Idet der ikke er fortrydelsesret er også restbeløbet forfaldent uanset om kunden forlader kontrakten.

Ved endelig aflevering af færdigudviklet opgaveløsning faktureres de resterende 25 % af aftalebeløbet, og der er betalingsfrist på 14 dage herpå.

For alle ydelser og løsninger, ud over webudvikling, betales der 100 % ved ordreafgivelse med otte dages betalingsfrist.

7.8 Betalingsaftaler
Såfremt kunden har indgået en betalingsaftale på flytning af sin hjemmeside til DVLOP gælder det at kunden kan vælge at vente med initiering af sin betalingsperiode indtil kundens nuværende aftaleperiode med nuværende hjemmesideleverandør udløber. DVLOP initierer i disse tilfælde ordren på samme måde som i pkt. 1 men med de tillæg at DVLOP ud over start af produktion tager en backup af kundens nuværende hjemmeside og lægger denne klar på DVLOP’ servere.
Såfremt at kunden ikke oplyser DVLOP om udløbet af nuværende aftaleperiode inden 30 dage fra ordredato er DVLOP berettiget til at se bort fra betalingsaftalen og initiere fakturering af det bestilte.
Såfremt kunden indgår nye aftaler med nuværende eller anden leverandør er dette DVLOP uvedkommende og DVLOP er berettiget til fuld betaling uanset om den af DVLOP producerede hjemmeside er live jvf. pkt 1.
Ved kundens misligehold af betalinger og / eller misligehold af andre aftaler bortfalder betalingsaftalen og DVLOP slutfakturerer det totale beløb.

7.9 Regulering af priser
DVLOP er berettiget til at regulere priserne uden at kunden har mulighed for at opsige aftalen. Dog vil en forøgelse af den aftalte pris indenfor en måned på 12 måneder med mere end 20 % berettige kunden til at opsige aftalen.

7.10 Merarbejde og tillægsopkrævning
Udover den tilbudte eller aftalte pris, er DVLOP berettiget til at opkræve betaling for:
– Ekstra timeforbrug som følge af mangelfulde eller forkerte anvisninger fra kundens side.
– Ekstra timeforbrug som følge af rekvirerede rettelser eller ændringer fra kunden side, der ligger uden for det afgivende tilbud.
– Bestilling af ydelser eller produkter, der ikke i forvejen indgår i afgivende tilbud.

7.10 Organisering
Med mindre andet er aftalt, er kunden ansvarlig for samordning og organisering af projektet inden for egen virksomhed. En navngiven person ved kunden skal fungere som kundens projektleder, med mulighed for at give bindende accept i forhold til projektet og aftaler med DVLOP.

8. VARIGHED, BETALING OG OPSIGELSE

8.1 Generelt om aftalen
Aftalen mellem kunden og DVLOP løber 12, 24 eller 36 måneder ad gangen, med mindre andet er specifikt aftalt.

Faktureringen kan aftales til at ske kvartalsmæssigt, halvårligt eller helårligt.

DVLOP leverer også opgaveløsninger på konsulentbasis uden abonnement, hvor der ikke er automatisk forlængelse af tegningsperiode, med mindre dette er specifikt aftalt og indgår i kontrakten mellem en kunde og DVLOP.

8.2 Opsigelse af aftalen
Kunden kan til enhver tid skriftligt opsige aftalen, dog senest løbende måned plus én måned før udløbet af aftalens periode.

Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført på aftalen. Varigheden af en aftale fortsætter altid automatisk med det samme antal måneder som i den udløbende aftale. Er der eksempelvis indgået en bindingsaftale for 12 måneder, forlænges aftalen automatisk med 12 måneder, hvis DVLOP ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse.

8.3 Kundens opsigelse af aftalen
Opsigelse fra kundens side kan alene ske skriftligt ved brev eller e-mail af en tegningsberettiget person, sendt til DVLOPs adresse eller på e-mailadressen info@dvlop.dk.
Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. telefon, sms, beskeder, opslag på sociale medier eller lign.

8.4 DVLOPs opsigelse af aftalen
DVLOP er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige aftaler og/eller abonnementer med 30 dages skriftlig varsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og/eller e-mail mod betaling af forudbetalt beløb opgjort i forhold til den resterende aftale og/eller abonnementsperiode. Har DVLOP penge tilgode opkræves disse efter gældende dansk lov.

8.5 Misligholdelse
Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten er DVLOP berettiget til at hæve aftalen uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling og/eller overtrædelse af vilkårene i kontrakten og/eller forretningsbetingelserne. Dette gælder også, hvis opgaveløsningens præmisser for DVLOP ændrer sig i en sådan grad, at økonomi- og tidsforbrug overstiger de aftalte rammer og vilkår, og derfor medfører yderligere omkostninger for DVLOP. I dette tilfælde er DVLOP berettiget til at afkræve yderligere betaling for opgavens løsning med henvisning til ændrede vilkår for DVLOP.

9. FORCE MAJEURE

DVLOP er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v., der skyldes forhold udenfor DVLOPs kontrol, herunder men ikke begrænset til vejrlig, lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos DVLOP eller dets underleverandører.

Force majeure er ligeledes gældende, såfremt indbrud, tyveri, hacking, virusangreb osv. skulle ramme DVLOP, hvorved aflevering af aftalt opgaveløsning måtte blive forsinket eller forhindret.

10. OVERDRAGELSEN AF AFTALEN

Kunden kan kun med samtykke fra DVLOP overdrage aftalen til trediepart/ny kunde, i hvilken forbindelse DVLOP er berettiget til at forlange eventuelle udenståender betalt, ligesom DVLOP i øvrigt er berettiget til at stille betingelser til den pågældende trediepart/nye kunde, igennem en ny aftale med pågældende nye kunde.

Overdragelse af aftalen af og fra DVLOP til et andet selskab eller virksomhed kan ske uden kundens samtykke.

11. ÆNDRINGER AF YDELSERNE

DVLOP er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af de leverede tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift af systemer, og for at imødekomme eventuelle myndighedskrav. DVLOP tilstræber dog at informere kunderne om ændringer med et rimeligt varsel medmindre det skønnes, at ændring er af uvæsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelserne.

12. ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSER

DVLOP kan ændre nærværende forretningsbetingelser ved udarbejdelse af særskilte tillæg med mindst 1 måneds varsel.

Ændringerne varsles overfor kunden ved fremsendelse af forretningsbetingelserne til kunden pr. e-mail eller brev.

I forbindelse med en væsentlig ændring af forretningsbetingelserne, er kunden dog berettiget til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel mod eventuel refusion af opkrævning hvis dette overstiger 500 kr. pr. måned.

Ændringer i begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

13. TVISTER OG LOVVALG

Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret.

I tilfælde af en tvist indbringes for domstolene har parterne aftalt at dette sker under anvendelse af dansk ret og at værneting er aftalt til Retten i Roskilde, og subsidiært Østre Landsret.

14. IKRAFTTRÆDELSE

Nærværende forretningsbetingelser er gældende pr. 1. januar 2018.
Forretningsbetingelserne er revideret 6. september 2020.